Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2012. години - Страна 2
Вести
петак, 02 март 2012 13:41

ИИ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:

 • да запошљава лица са евиденције Националне службе на новоотвореним радним местима;
 • поднесе захтев са бизнис планом;
 • одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт запосленог и сл.);
 • да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да успешно послује;
 • да је измирио раније уговорне обавезе и измирио потраживања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева;
 • да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских прописа којима се регулише контрола и додела државне помоћи.

Документација за подношење захтева:

 • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
 • списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ лица која се запошљавају);
 • пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
 • завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и финансијског резултата за претходну годину за подносиоце захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун не достављају подносиоци захтева који су регистровали делатност у текућој години);
 • потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца захтева за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца захтева да није користио де минимис државну помоћ;
 • доказ о власништву/закупу пословног простора;
 • доказ о власништву/закупу опреме;
 • доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, уколико подносилац захтева располаже истим.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Националне службе, према седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла