Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2012. години - Страна 3
Вести
петак, 02 март 2012 13:41

ИИИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене документације.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине на чијој територији се обавља делатност, број новозапослених у односу на број запослених (однос запослених и незапослених за које се тражи субвенција највише до 1:5- (Осим у случају греенфиелд анд броwнфиелд инвестиција.), претходно коришћена средства Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје (купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале даном објављивања Јавног позива.

Приоритети за доделу субвенције

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава лице из категорије теже запошљивих, и то:

 • дугорочно незапослена лица, односно лица која су незапослена дуже од 12 месеци
 • незапослени без квалификација или нискоквалификовани
 • вишак запослених
 • особе са инвалидитетом
 • Роми
 • избегла и расељена лица
 • повратници по споразуму у реадмисији
 • млади до 30 година
 • старији од 50 година
 • жене и рурално становништво
 • жртве породичног насиља и трговине људима и
 • корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места, којима се стварају услови за запошљавање до 19 незапослених лица доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових радних места, којима се стварају услови за запошљавање 20 и више незапослених лица доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног позива.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла