Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2012. години - Страна 4
Вести
петак, 02 март 2012 13:41

ИВ ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције, односно, најкасније до 15.12. текуће године, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.

Документација за закључивање уговора:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време за лица која се запошљавају (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног односа не сме да буде пре датума подношења захтева;
 • средства обезбеђења уговорних обавеза;
 • фотокопија картона депонованих потписа и
 • писани пристанак корисника средстава и жиранта за прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

 • за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом, са меничним овлашћењима;
 • за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 600.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима.

Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 динара, може приложити једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом случају мора бити у двоструко већој вредности од износа субвенције.

 • за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:
  • хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
  • заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или
  • гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци или
  • уговорно јемство.
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

 • за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од доленаведених додатних средстава обезбеђења;
 • за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара до 1.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:
  • хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције или
  • заложно право на покретним стварима троструко веће вредности од износа субвенције или
  • гаранцију банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.
 • за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара и више – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењима и гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању од 30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила.

Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових радних места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, потребно је да као средство обезбеђења уговорних обавеза приложи изјаву одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију субвенције.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла