Банер
Банер
Национална служба за запошљавање расписала је јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2012. години - Страна 5
Вести
петак, 02 март 2012 13:41

В ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - корисник субвенције дужан је да:

  • лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;

У случају престанка радног односа са лицем за које је оставрено право, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на неодређено време са другим незапосленим и да то лице задржи у радном осносу најмање до истекауговором предивиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена;

  • измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом;
  • делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, обавља на територији општине на којој је остварио право на субвенцију;
  • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе;
  • достави Националној служби доказе о реализацији уговорне обавезе;
  • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

ВИ ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са бизнис планом.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла