Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini - Strana 4
Vesti
petak, 02 mart 2012 13:41

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, odnosno, najkasnije do 15.12. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lica koja se zapošljavaju (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje); datum zasnivanja radnog odnosa ne sme da bude pre datuma podnošenja zahteva;
 • sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa i
 • pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja su sledeća:

1. ZA PREDUZETNIKA:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 600.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima.

Ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 600.000,00 dinara, može priložiti jedno od dolenavedenih dodatnih sredstava obezbeđenja, s tim da garancija banke u ovom slučaju mora biti u dvostruko većoj vrednosti od iznosa subvencije.

 • za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci ili
  • ugovorno jemstvo.
 • za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta sa meničnim ovlašćenjima i garancija banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci.

2. ZA PRAVNO LICE:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od dolenavedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara do 1.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci.
 • za odobrena sredstva u iznosu od 1.000.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjima i garancija banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 meseci.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

Poslodavac kome je odobrena subvencija za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a korisnik je budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, potrebno je da kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza priloži izjavu odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju subvencije.

 
Joomla templates by a4joomla