Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini - Strana 2
Vesti
petak, 02 mart 2012 13:41

II PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo na dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta poslodavac može ostvariti pod uslovom:

 • da zapošljava lica sa evidencije Nacionalne službe na novootvorenim radnim mestima;
 • podnese zahtev sa biznis planom;
 • održi broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog i sl.);
 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • da uspešno posluje;
 • da je izmirio ranije ugovorne obaveze i izmirio potraživanja prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
 • ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahteva;
 • da nije privredni subjekt u teškoćama, u smislu zakonskih propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
 • spisak lica koja se zapošljavaju (ime i prezime, adresa i JMBG lica koja se zapošljavaju);
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
 • završni račun overen od strane Narodne banke, za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev ili skraćeni bilans uspeha, odnosno pregled prihoda i rashoda i finansijskog rezultata za prethodnu godinu za podnosioce zahteva koji vode prosto knjigovodstvo (završni račun ne dostavljaju podnosioci zahteva koji su registrovali delatnost u tekućoj godini);
 • potvrda banke o prometu na tekućem računu podnosioca zahteva za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio de minimis državnu pomoć;
 • dokaz o vlasništvu/zakupu poslovnog prostora;
 • dokaz o vlasništvu/zakupu opreme;
 • dokaz o obezbeđenom plasmanu robe u zemlji/inostranstvu, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

 
Joomla templates by a4joomla