Baner
Baner
Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini - Strana 5
Vesti
petak, 02 mart 2012 13:41

V OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - korisnik subvencije dužan je da:

  • lica za koja je ostvario pravo na subvenciju zadrži u radnom odnosu na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;

U slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostavreno pravo, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa drugim nezaposlenim i da to lice zadrži u radnom osnosu najmanje do istekaugovorom prediviđenog roka uvećanog za period u kome je izvršena zamena;

  • izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom;
  • delatnost, u periodu realizacije ugovorne obaveze, obavlja na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
  • omogući Nacionalnoj službi praćenje realizacije ugovorne obaveze;
  • dostavi Nacionalnoj službi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze;
  • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Poslodavac - korisnik subvencije koji ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećane za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE

Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Nacionalna služba zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši eventualno smanjenje predviđenog broja lica iz zahteva sa biznis planom.





 
Joomla templates by a4joomla