Банер
Банер
Донет нови Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем
Вести
уторак, 27 март 2012 12:26

Извор: Пореска управа

Донет је нови Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 18/2012 од 09.03.2012. године.

Овим правилником се мења стари Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем ("Службени гласник РС", број 127/03) из 2003. године.


Правилник о начину подношења пореске пријаве електронским путем
("Службени гласник РС", бр. 18/2012 )

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин подношења пореске пријаве електронским путем, и то: појам и садржај пореске пријаве у електронском облику и потврде о њеном пријему; одређивање учесника у подношењу пореске пријаве електронским путем; садржај електронске поруке; поступак регистрације пореског обвезника и подношења пореске пријаве и садржај пореске картице.

Члан 2.

Изрази који се користе у овом правилнику, у смислу овог правилника, имају следеће значење:

  1. електронска порука јесте скуп података у електронском облику који се односе на пореског обвезника и пореску пријаву, који је порески обвезник путем електронске комуникације послао Пореској управи;
  2. електронски документ јесте документ у електронском облику, израђен у складу са законом којим се уређују електронски документ и електронски потпис;
  3. квалификовани електронски сертификат јесте електронски документ који је издат од стране сертификационог тела за издавање квалификованог електронског сертификата и садржи податке о пореском обвезнику у поступку подношења пореске пријаве електронским путем;
  4. пореска картица јесте електронски документ који Пореска управа издаје пореском обвезнику ради идентификације у поступку подношења пореске пријаве електронским путем;
  5. корисничко име јесте комбинација знакова које Пореска управа додељује пореском обвезнику ради идентификације у поступку подношења пореске пријаве електронским путем;
  6. лозинка јесте комбинација знакова коју Пореска управа додељује пореском обвезнику или је порески обвезник сам одреди;
  7. пореска пријава јесте електронски документ који има садржај и структуру пореске пријаве у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација;
  8. потврда о пријему пореске пријаве јесте електронски документ који садржи порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) пореског обвезника, врсту пореске пријаве која је поднета, број под којим је пореска пријава примљена, као и датум и време пријема.

Учесници у подношењу пореске пријаве електронским путем јесу порески обвезник (физичко и правно лице) и Пореска управа.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла