Банер
Банер
Бонитетна способност српске привреде мерена скорингом
Вести
четвртак, 07 јун 2012 11:53

Извор: Агенција за привредне регистре

У Агенцији за привредне регистре је одржана конференција за новинаре на којој је дат приказ бонитетне способности привредних друштава мерене новим скорингом односно оцена њихове способности измиривања обавеза.

Нови скоринг је утврђен за 91.748 привредних друштава на основу података из финансијских извештаја за период од 2007. до 2011. године, као и на основу других релевантних података - статусних и података о неликвидности у последњих 12 месеци. На тај начин скоринг даје потпуну слику финансијског здравља привредних друштава, и то полазећи од пословног амбијента у коме свако посматрано друштво обавља своју делатност тј области у којој послује. Као свеобухватни индикатор бонитетне способности, скоринг пружа могућности за идентификовање привредних друштава која су главни носиоци потенцијала за будући раст, али и оних која су носиоци ризика.

Истовремено, бонитетна спосбоност привредних друштава односно скоринг осликава и основна кретања у српској привреди, па је с обзиром на прилично нестабилне услове пословања, али и изражену неликвидност и висок степен задужености као главна обележја српске привреде, услове за утврђивање бонитетне оцене, сагласно методологији, испунило свега 41.214 привредних друштава односно 44,9%. Остала привредна друштва – новооснована, она над којима је покренут правни поступак, друштва која су доставила финансијски извештај који нема или нема довољно података, као и она која су дужи период неликвидна су друштва са повећаним ризиком пословања, па се с обзиром на значај који имају поменути статуси на њихово пословање, за њих бонитетна оцена и не утврђује.

Скоринг показује да нешто мање од две петине од укупног броја привредних друштава чине бонитетно способна друштва, која према резулататима пословања и финансијским капацитетима у последњих пет година имају могућности за уредно измиривање обавеза. Поред тога, 18.035 или 19,7% привредних друштава има скоринг А-Одличан бонитет и В–Веома добар бонитет, а она су остварила веома успешно и сигурно пословање из сопственог капитала односно ефикасним коришћењем позајмљених извора финансирања. Ова друштва уједно чине здраво ткиво српске привреде и представљају главне потенцијалне генераторе њеног раста.

Привредна друштва која су оцењена као бонитетно способна су заправо главни носиоци српске привреде, тако да она остварују око три четвртине прихода и исказаног нето добитка, затим располажу са 60,0% укупних средстава и 76,5% капитала, а од укупног броја запослених у привредним друштвима на њих се односи 63,3%.

Бонитетно способна привредна друштва чији је скоринг А-Одличан бонитет, В-Веома добар бонитет и С-Добар бонитет најбројнија су у секторима трговине и прерађивачке индустрије, на које се односи око три петине (58,9%) од укупног броја бонитетних друштава, што је више од учешћа привредних друштава која су пословала у овим секторима у укупним привредним друштвима (55,2%).

На нивоу појединачних сектора највеће учешће бонитетно способних привредних друштава је у секторима снабдевања водом и управљања отпадним водама (43,8%), прерађивачке индустрије (42,4%) и саобраћаја и складиштења (41,5%).

Посматрано са аспекта величине, највећи део, чак 92,7% бонитетно способних чине мала привредна друштва, али је то тек нешто више од трећине од укупног броја малих привредних друштава. Међутим, у оквиру средњих привредних друштава је највеће учешће бонитетно способних и то 71,5%.

С друге стране, број привредних друштва која имају проблема у пословању чији је скоринг оцењен са Е-Веома слаб бонитет и Тн-Трајна неликвидност, услед неликвидности у трајању дужем од 180 дана у последњих 12 месеци, на нивоу укупне привреде је 7.639 или 8,3%. Ова привредна друштва носе око петину нето губитака и кумулираних губитака целе српске привреде и запошљавају 5,7% од укупног броја радника. У укупним средствима учествују са 7,2%, капиталу са 2,3% и у оствареним укупним приходима свега са 1,7%.

Од укупног броја привредних друштава која имају проблема у пословању, више од две трећине је пословало у секторима трговине, прерађивачке индустрије и грађевине. Такође, ова привредна друштва унутар појединачних сектора, највећим делом учествују у секторима услуга смештаја и исхране (11,3%), прерађивачке индустрије (10,6%) и пољопривреде (10,5%).

Истовремено, 7.386 привредних друштава која имају проблема у пословању су мала друштва, а то чини 8,4% од укупног броја малих друштава.

Детаљан приказ скоринга српске привреде дат је у табели.

О П И С

Број привредних друштава

А

Одличан бонитет

793

Б

Веома добар бонитет

Б+

3.493

17.242

Б

6.209

Б-

7.540

Ц

Добар бонитет

Ц+

6.427

16.671

Ц

6.084

Ц-

4.160

Д

Прихватљив бонитет

Д+

2.688

5.911

Д

2.005

Д-

1.218

Е

Веома слаб бонитет

597

Укупно оцењена привредна друштва

41.214

Пс

Отворен стечајни поступак

428

Пл

Покренут поступак ликвидације

2.335

Пр

Усвојен план реорганизације

22

Тн

Трајна неликвидност

7.042

Псп

Статусна промена

406

Н

Новоосновано привредно друштво

14.133

Мп

Нема података

4.978

Мд

Нема довољно података

21.190

Укупан број привредних друштава

91.748

У условима даљег развоја тржишног привређивања и појачане нестабилности пословања, скоринг добија све већи значај у поступку доношења пословних одлука и смањењу ризика пословања, као и за анализу и истраживање тржишта, али и привредним друштвима за сагледавање њихових сопствених потенцијала.

Нови скоринг привредних друштава је од 21. маја 2012. године доступан свим заинтересованим корисницима.
Детаљније информације о скорингу доступне су у делу Финансијски извештаји и бонитет, у оквиру одељка Услуге из регистра.

Видео изјаву Ружице Стаменковић, Регистратора у Регистру финансијских извештаја и података о бонитету, можете погледати овде: 
Јоомла templateс бy а4јоомла