Банер
Банер
Од 1. јула банке и Пореска управа заједнички контролишу уплату пореза и доприноса - Страна 2
Вести
четвртак, 21 јун 2012 14:14

Дакле, послодавци као исплатиоци зарада и накнада зарада, укључујући и уговорене накнаде за привремене и повремене послове, дужни су да за свако физичко лице које остварује приход по том основу (као пореског обвезника) и за сваки појединачно исплаћени приход по основу зараде, накнаде зараде и уговорене накнаде за привремене и повремене послове, обрачунају, обуставе и уплате порез на зараде на прописане рачуне у моменту исплате тих прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате.

Такође, послодавци су дужни да доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за осигурање за случај незапослености, из основице и на основицу за запослене, изабрана, именована и постављена лица и лица која обављају привремене и повремене послове, за оснивача, односно члана привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, за запосленог на неплаћеном одсуству, за страног држављанина на раду по основу посебног уговора о размени стручњака или споразума о међународној техничкој сарадњи, као и за лица која остварују уговорену накнаду, обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, разлике зараде или уговорене накнаде за привремене и повремене послове, по прописима који важе у моменту исплате тих примања, осим у случајевима када је Законом о доприносима друкчије прописано.

С тим у вези, почев од 1. јула 2012. године, банке преко којих се врши реализација налога за исплату зарада, односно накнада зарада, укључујући и уговорену накнаду за привремене и повремене послове, у целини или делимично, до истека дана у коме су реализовале налоге за те исплате, достављају Пореској управи, у електронској форми, информације о извршеном платном промету за исте (у облику електронских евиденција), са назнаком банке која је реализовала налоге, датума плаћања, исплатиоца, износа зарада, односно накнада зарада, укључујући и уговорене накнаде за привремене и повремене послове, које су у току тог дана реализоване по налогу сваког исплатиоца, износа пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање који су плаћени, уплатних рачуна јавних прихода на које су те уплате извршене и другим подацима непосредно повезаним са извршеним налозима за исплату зарада, накнада зарада и уговорених накнада за привремене и повремене послове.

Уколико банка у току једног дана реализује налог конкретног исплатиоца за плаћање само неке од наведених обавеза које се, према пореским прописима, плаћају истовремено са исплатом зараде, односно накнаде зараде (на пример, само налога за исплату зараде, само налога за исплату доприноса...), банка такође поступа на наведени начин.

Размена података врши се у форми и на начин који определи Пореска управа – Централа са Удружењем банака Србије.

По пријему информација, Пореска управа предузима активности из своје надлежности у оквиру канцеларијске, односно теренске контроле и, када су за то испуњени законом прописани услови, подноси захтев за покретање прекршајног, односно пријаву за покретање кривичног поступка против исплатиоца тих прихода, као и покретање поступака за редовну, односно принудну наплату припадајућих јавних прихода.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла