Банер
Банер
Одложена примена поступка принудне ликвидације према члановима 546. до 548. Закона о привредним друштвима
Вести
уторак, 31 јул 2012 09:07

Извор: Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре (АПР) на свом интернет сајту је саопштила да се одлаже примена чл. 546 до 548. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11), који се односе на покретање поступка принудне ликвидације, у складу са Мишљењем Министарства економије и регионалног развоја бр. 011-00-163/2012-06 од 08.06.2012. године.

Извод из Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11,99/11)

6. Принудна ликвидација

Разлози за покретање поступка

Члан 546.

Принудна ликвидација покреће се ако:

 1. је друштву правноснажним актом изречена мера забране обављања делатности, односно одузета дозвола, лиценца или одобрење за обављање одређене делатности, а друштво не региструје промену претежне делатности или не отпочне ликвидацију у року од 30 дана од дана правноснажности тог акта;
 2. у року од 30 дана од дана истека времена на које је друштво основано друштво не региструје продужење времена трајања друштва или у истом року не отпочне ликвидацију;
 3. ортачко друштво остане са једним ортаком, односно командитно друштво остане без комплементара или без командитора, а друштву у року од три месеца не приступи недостајући члан или у истом року друштво не промени правну форму у правну форму чије услове испуњава у складу са овим законом или у истом року не отпочне ликвидацију;
 4. се основни капитал друштва смањи испод минималног износа прописаног овим законом, а друштво у року од шест месеци не повећа основни капитал најмање до минималног износа прописаног овим законом, или у истом року друштво не промени правну форму у правну форму чије услове испуњава у складу са овим законом, или у истом року друштво не донесе одлуку о ликвидацији и такву промену у истом року региструје у складу са законом о регистрацији;
 5. друштво не достави надлежном регистру годишње финансијске извештаје до краја пословне године за претходну пословну годину, односно ако не достави почетни ликвидациони биланс у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија;
 6. је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације оснивања друштва у складу са законом о регистрацији или ништавост оснивачког акта друштва у складу са чланом 14. овог закона;
 7. је правноснажном пресудом наложен престанак друштва у складу са чланом 469. овог закона, а друштво у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде не отпочне ликвидацију;
 8. друштво остане без законског заступника, а не региструје новог у року од три месеца од дана брисања законског заступника из регистра привредних субјеката;
 9. друштво у ликвидацији остане без ликвидационог управника, а не региструје новог у року од три месеца од дана брисања ликвидационог управника из регистра привредних субјеката;
 10. усвојени почетни ликвидациони извештај не буде достављен регистру привредних субјеката у складу са чланом 536. став 6. овог закона;
 11. у другим случајевима предвиђеним законом.

Покретање поступка принудне ликвидације

Члан 547.

У случајевима из члана 546. овог закона регистратор који води регистар привредних субјеката по службеној дужности преводи друштво у статус "у принудној ликвидацији" и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет страници регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од шест месеци.

Оглас из става 1. овог члана садржи:

 1. дан објаве огласа;
 2. пословно име и матични број друштва;
 3. разлог принудне ликвидације;
 4. обавештење повериоцима да у року од шест месеци од дана објаве огласа могу поднети предлог за покретање стечаја надлежном суду у складу са законом којим се уређује стечај.

Над друштвом у принудној ликвидацији може се отворити стечај у случају постојања стечајног разлога у складу са законом којим се уређује стечај.

Ако регистар привредних субјеката у року од годину дана од дана објаве огласа из става 1. овог члана не прими решење надлежног суда о отварању стечаја над друштвом у принудној ликвидацији, регистратор који води регистар привредних субјеката по службеној дужности брише друштво из регистра.

Последице брисања друштва из регистра у случају принудне ликвидације

Члан 548.

Имовина брисаног друштва постаје имовина чланова друштва у сразмери са њиховим уделима у капиталу друштва, а у случају ортачког друштва које нема капитал расподељује се на једнаке делове између ортака.

Чланови друштва своје односе у погледу имовине из става 1. овог члана уређују уговором, при чему сваки члан друштва може тражити да надлежни суд у ванпарничном поступку изврши поделу те имовине.

Након брисања друштва из регистра привредних субјеката, чланови брисаног друштва одговарају за обавезе друштва у складу са одредбама члана 545. овог закона о одговорности чланова друштва у случају ликвидације.

Изузетно од става 3. овог члана, контролни члан друштва с ограниченом одговорношћу и контролни акционар акционарског друштва одговара неограничено солидарно за обавезе друштва и након брисања друштва из регистра.

Потраживања поверилаца друштва према члановима друштва из става 4. овог члана застаревају у року од три године од дана брисања друштва из регистра.

 


 

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Београд, Булевар краља Александра 15
број:011-00-163/2012-06
датум: 08. 06. 2012. године

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВЕДНЕ РЕГИСТРЕ
11000 Београд
Бранкова бр. 25

У вези Вашег захтева од 30. маја 2012. године, ради даваља мишљења о питањима правних последица покретања поступка принудне ликвидације и питањима спровођења поступка принудне ликвидације из чл. 546 до 548. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/11,99/11), Министарство економије и регионалног развоја, даје следеће

М И Ш Л Ј Е Н Ј Е

Одредбама чланова 546 до 548. Закона о привредним друштвима прописан је институт принудне ликвидације у оквиру кога су уређена питања разлога за покретање поступка, покретање поступка, могућност отварања стечајног поступка над друштвом у принудној ликвидацији, окончање принудне ликвидације, односно брисање друштва из регистра и правне последице брисања друштава услед принудне ликвидације.

Закон о привредним друштвима не садржи упућујуће норме којима се прописује сходна примена одредаба којима се уређује поступак добровољне ликвидације или неких других законских одредаба, тако да за спровођење принудне ликвидације не постоји довољан правни оквир који би у целости регулисао ову материју.

Имајући у виду да су у целости ван правне регулативе остала питања правних последица покретања поступка принудне ликвидације и питања спровођења поступка принудне ликвидације, односно правног и фактичког статуса привредног друштва над којим је покренут поступак принудне ликвидације, те сврху одредаба о принудној ликвидацији које имају за циљ и заштиту поверилаца, мишљења смо да постоји реална опасност да се овако недовољно регулисан иститут принудне ликвидације злоупотреби при чему би интереси поверилаца могли бити изиграни.

Имајући у виду сврху одредаба о принудној ликвидацији, статусни карактер уписа у регистар, права и обавезе чланова друштва и повериоца, примену за случај изостанка одлучивања надлежног органа или члана друштва, мишљења смо да постоји потреба одлагања примене овог института до доношења измена и допуна Закона којима би се ова питања детаљније уредила.

Помоћник министра
Мишела Николић 
Јоомла templateс бy а4јоомла