Baner
Baner
Objašnjenje u vezi sa primenom poreske stope PDV od 1. oktobra 2012. godine - Strana 2
Vesti
utorak, 02 oktobar 2012 20:27

II. Na vrednost poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga čiji promet poljoprivrednici vrše obveznicima PDV zaključno sa 30. septembrom 2012. godine, PDV nadoknada se obračunava po stopi od 5% i isplaćuje u novcu (uplatom na tekući račun, račun štednje ili u gotovom), nezavisno od toga kada se vrši plaćanje PDV nadoknade. Za promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga koji poljoprivrednici vrše obveznicima PDV od 1. oktobra 2012. godine, PDV nadoknada obračunava se po stopi od 8% i plaća u novcu isključivo uplatom na tekući račun ili račun štednje.

Naime, obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom (član 34. stav 1. Zakona).

Saglasno odredbi člana 34. stav 2. Zakona, PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.

Prema odredbi stava 3. istog člana Zakona, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 5% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun, račun štednje ili u gotovom).

Saglasno odredbi člana 26. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona, u članu 34. stav 3. procenat: „5%” zamenjuje se procentom: „8%”, a reči: „tekući račun, račun štednje ili u gotovom” zamenjuju se rečima: „tekući račun ili račun štednje”.

Odredbom člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona, koja je citirana u delu I. ovog objašnjenja, propisano je, između ostalog, da će se odredba člana 26. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona primenjivati od 1. oktobra 2012. godine.

 
Joomla templates by a4joomla