Банер
Банер
Порески третман прихода који физичко лице оствари издавањем рекламног простора на интернет сајту страном правном лицу
Прописи - службена мишљења - Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-155/2012-04 од 12.6.2012. године.

Одредбом чл. 1. и 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06–исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11 и 91/11–УС, у даљем тексту: Закон) прописано је да порез на доходак грађана, у складу са одредбама овог закона, плаћају физичка лица која остварују доходак, на приходе из свих извора, сем оних који су посебно изузети тим законом.

Приходи који, сагласно Закону, подлежу опорезивању порезом на доходак грађана, опорезују се било да су остварени у натури, чињењем или на други начин (члан 3. став 2. Закона).

Осталим приходима физичког лица, у смислу Закона, сматрају се и други приходи који по својој природи чине доходак физичких лица, а нарочито сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по Закону, према одредби члана 85. став 1. тачка 14) Закона.

Порез на друге приходе плаћа се по стопи од 20%, на основицу коју чини опорезиви приход као бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%, односно документоване стварне трошкове (члан 85. став 3. и члан 86. Закона).

Имајући у виду наведене законске одредбе и предметни случај, а на основу презентованих чињеница, када физичко лице као аутор и власник сајта оствари приход у виду накнаде коју му
исплаћује страно правно лице по основу коришћења рекламног простора на сопственом интернет сајту физичког лица, с тим да страно правно лице не добија никаква права на сам (садржај) сајт (физичко лице има сва лична и имовинска права по основу тога што је аутор сајта) већ само купује рекламни простор на сајту, према мишљењу Министарства финансија, тај приход (по основу давања на коришћење рекламног простора) има порески третман других прихода физичког лица и подлеже плаћању пореза на доходак грађана сагласно одредби члана 85. став 1. тачка 14) Закона, као и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Са становишта обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, у предметном случају, на приход који по својој природи чини доходак физичког лица који подлеже опорезивању порезом на други приход, обрачунава се и плаћа допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 22%, а уколико лице није осигурано по другом основу и допринос за обавезно здравствено осигурање по стопи од 12,3%, на основицу коју чини опорезиви приход као уговорена накнада умањена за трошкове које је обвезник имао при његовом остваривању и очувању, сагласно одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 и 101/11).

У случају када обвезник остварује приход у или из друге државе, сагласно члану 107. Закона, дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку. Сагласно ст. 3. и 4. тог члана Закона, обвезник је дужан да пореском органу, надлежном према месту свог пребивалишта, односно боравишта, најкасније у року од 30 дана од дана када је примио приходе, достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО – Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, који је прописан Правилником о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 11/05).

Министарство финансија указује да, сагласно начелу фактицитета, Пореска управа у сваком конкретном случају утврђује све чињенице које су од значаја за опредељење пореског третмана прихода које оствари физичко лице, према члану 9. ст. 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02 ... и 2/12–исправка).

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 6/2012
година ЛИИ
ИССН 0354-3242 
Јоомла templateс бy а4јоомла