Baner
Baner
Elektronski potpis – da li je vreme da imate svoj? - Strana 2
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 05 avgust 2013 15:25

Neophodnost (dobrog) programa za obračun plata, drugih ličnih primanja, poreza i doprinosa

Uvođenje nove Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD), koja se podnosi isključivo u elektronskom obliku, praktično zahteva korišćenje dobrog (kvalitetnog) programa za obračun plata i drugih ličnih primanja.

Naime, iz samog Obrasca PPP-PD može se videti složenost prijave koju treba popuniti i poslati. Na primer:

 • Za svako fizičko lice, primaoca prihoda, potrebno je, između ostalog, uneti šifru vrste prihoda koja se sastoji od 10 cifara po sledećem pravilu - VPPOOOoobB:
  • V – verzija kataloga vrste prihoda;
  • PP – vrsta primaoca prihoda – (unosi se 1 od 10 vrsti primaoca prihoda) ;
  • OOO – oznaka vrste prihoda (unosi se 1 od 69 oznaka za prihode iz radnog odnosa ili 1 od 98 oznaka za prihode van radnog odnosa prema katalogu) ;
  • oo – olakšice;
  • b – dodatni doprinos za PIO – uvećani staž;
  • B – broj obračuna.
 • Za svakog zaposlenog se unosi broj kalendarskih dana koje je primalac prihoda proveo na radu, odnosno bolovanju i slično.
 • Za svakog zaposlenog se unosi  broj efektivnih sati u obračunskom periodu
 • U poreskoj prijavi postoji tzv. MFP - multifunkcionalno polje u koje se unose podaci koji za određene vrste prihoda omogućavaju proveru obračuna i obaveze, bez kojih se zbog vrste prihoda ili vrste primaoca obračun ne može jednoznačno odrediti opštim pravilima (pogledati više u predlogu pravilnika)

U vezi sa popunjavanjem Pojedinačne poreske prijave važno je znati da se iznosi upisuju u dinarima, dok je prag tolerancije za zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri obračuna 2 dinara po iznosu svake obračunate obaveze.

Značajna izmena je i da se Pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku, kao i pre svakog plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Ovo znači da nije moguće izvršiti isplatu poreza i doprinosa dok Pojedinačna poreska prijava nije podneta.

Sa druge strane, Pojedinačna poreska prijava smatra se podnetom tek kada Poreska uprava:

 • potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka,
 • dodeli broj prijave,
 • broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i
 • u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Nakon dobijanja informacije od Poreske uprave, podnosilac poreske prijave u nalog za prenos sredstava upisuje:

 • jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku,
 • broj odobrenja za plaćanje i
 • ukupan iznos obaveze po tom osnovu.

Sve gore navedno znači da je radi pravilnog obračuna zarade i drugih ličnih primanja, neophodno imati dobar program za obračun, uopšte dobar knjigovodstveni program. Pogotovo što će se prema novim pripisima podaci iz Poreske uprave automatski preuzimati od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog fonda za PIO, Uprave za trezor i Udruženja banaka, a moguće i od strane još nekih organa državne uprave.

To znači da će i eventualnu grešku preuzeti svi ovi organi. A iz iskustva znamo da kada je sve u redu, tada su svi „srećni“, a kada treba ispraviti grešku, svaki organ državne uprave traži pojedinačno da mu se dokazuje ispravka greške. Praktčno, eventualna greška može skuplje da nas košta.

Knjigovodstveni program Biznisoft

Poreska prijava po službenoj dužnosti

Novina je podnošenje poreske prijave po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave.

Pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa, u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Na zahtev Poreske uprave Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: Centralni registar), u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva.

Iznos obaveze za poreze po odbitku iskazan pojedinačnom poreskom prijavom iz stava 1. ovog člana određuje se za najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Kao korisnici i distributeri knjigovodstvenog programa Biznisoft, preporučujemo vam korišćenje istog. Već duži niz godina koristimo Biznisoft i pokriva sve naše potrebe:

 • knjiženje u glavnoj knjizi i na karticama
 • automatska izrada i uvoz finansijskog izveštaja u program APR-a
 • obračun plata i ostalih ličnih primanja (uvoz naloga za prenos u program za elektronsko bankarstvo)
 • automatski obračun kursnih razlika, razlike u ceni
 • finansijska operativa (IOS-i, obračun kamata, kompezacije, prelgedi po rokovima plaćanja, izveštaji po komercijalisti itd)
 • robno knjigovodstvo u proizvodnji i trgovini (fakture, kalkulacije, nivelacije, prijemnice, izdatnice, intgerni prenosi, narudžbine, povraćaji robe, finansijska/robna odobrenja, otpisi, popisi, izvozi, uvozne kalkulacije, komisiono poslovanje, roba / poluproizvod / materijal na doradi / obradi)
 • analize i izveštaji o prometu po objektu / artilku / partneru)
 • evidencija ambalaže
 • proizvodnja (radni nalog, receptura, radne operacije, prijemnica, faktura gotovog proizvoda itd)
 • poslovna i knjigovodstvena dokumentacija kod delatnosti servisa
 • osnovna sredstva
 • upravljanje kadrovima
 • odnosi sa klijentima
 • specifični sistemi (poljoprivreda, elektronsko fakturisanje za RFZO i drugo)
 • uvoz / izvoz podataka

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje knjigovodstvenog programa Biznisoft možete nam zatražiti Ponudu za knjigovodstveni program Biznisoft ili kontaktirati direktno proizvođača www.biznisoft.com 
Joomla templates by a4joomla