Банер
Банер
Разврставање правних лица према новом Закону о рачуноводству
Вести
среда, 29 јануар 2014 20:46

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да се, у складу са прелазним и завршним одредбама новог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), који је на снази од 24. јула 2013. године, само поједине одредбе истог односе на финансијске извештаје за 2013. годину. Сходно томе, правна лица се по подацима из финансијских извештаја за 2013. годину разврставају на основу члана 6. новог Закона у четири категорије и то: микро, мала, средња и велика, уместо досадашње три (мала, средња и велика).

С обзиром да се финансијски извештаји за 2013. годину састављају према подзаконским актима донетим на основу старог Закона, ради примене одредбе о разврставању правних лица по новом Закону, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Сл. гласник РС“, број 114/06, 5/07 и 3/2014), а који се односи на образац „Статистички анекс“. У том обрасцу, под ознаком АОП 602 – ознака за величину, уноси се ознака из Обавештења о разврставању, коју је правно лице утврдило на основу података из финансијског извештаја за 2013. годину и критеријума прописаних чланом 6. новог Закона и то : 4 за велико, 3 за средње, 2 за мало и 1 за микро правно лице, а предузетници уносе ознаку 1 пошто се у складу са овим законом сматрају микро правним лицима.

У циљу упоредивости података о величини из ранијих година, када су нумеричке ознаке за разврставање правних лица биле 3 за велика, 2 за средња и 1 за мала правна лица, Агенција ће у базама података из финансијских извештаја за претходне године извршити мигрирање података из старих нумеричких ознака у нове и то:

  • ознаку 3 у ознаку 4 (за велика правна лица)
  • ознаку 2 у ознаку 3 (за средња правна лица)
  • ознаку 1 у ознаку 2 (за мала правна лица).

Подаци из финансијских извештаја са овим „измењеним ознакама“ за величину биће доступни свим заинтересованим корисницима почев од 10. фебруара 2014. године.
С тим у вези, Агенција обавештава кориснике података који су до сада од Агенције преузели податке о величини правних лица за све раније године, да је неопходно да у својим базама изврше мигрирање из старих нумеричких ознака у нове, а према напред наведеном.

Такође, Агенција за привредне регисрте обавештава све кориснике да ће услед наведеног мигрирања података у периоду од 7. до 10. фебруара 2014. године бити привремено онемогућено претраживање објављених података из финансијских извештаја на интернет страни Агенције, као и да ће у петак 7. фебруара 2014. године бити обустављено наручивање и давање података из финансијских извештаја и услуга бонитета, те моли за разумевање.

Извор: Агенција за привредне регистре

 
Јоомла templateс бy а4јоомла