Банер
Банер
Измењен Правилник о трансферним ценама – измене се примењују и за 2013. годину
Вести
понедељак, 03 фебруар 2014 16:52

У „Службеном гласнику РС“ бр. 8/14 од 29.01.2014. објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника  о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (у даљем тексту: Правилник о трансферним ценама), који је ступио на снагу 30. јануара 2014, а који које се примењује и на састављање пореског биланса за 2013. год.

Најзначајнија измена је да се омогућено је да се, уместо детаљне студије трансферних цена, за трансакције са појединачним повезаним лицем чија је укупна вредност у пореском периоду мања од 8.000.000 дин, надлежном пореском органу поднесе извештај у скраћеном облику.

Наиме, извештај у скраћеном облику порески обвезник може да поднесе за трансакције са повезаним лицима, осим за зајмове и кредите, које испуњавају један од следећа два услова:

  1. да је трансакција са повезаним лицем једнократна у години за коју се подноси порески биланс и да њена вредност није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност;
  2. да укупна вредност трансакција са једним повезаним лицем у току године за коју се подноси порески биланс није већа од вредности промета за коју је законом који уређује порез на додату вредност прописана обавеза евидентирања за порез на додату вредност.

Извештај у скраћеном облику подноси се за све трансакције које испуњавају један од два услова, а садржи податке о свакој од ових трансакција, а нарочито:

  1. опис трансакције;
  2. вредност трансакције;
  3. повезано лице са којим је трансакција извршена.

Према томе, правна лица ће, осим за зајмове и кредите, моћи да за једнократне трансакције са једним повезаним лицем чија је вредност у 2013. год. мања од 8.000.000 динара, као и за трансакције са једним повезаним лицем чија је укупна вредност у пореском периоду мања од 8.000.000 дин. извештај о трансферним ценама пореском органу доставе у скраћеном облику. Скраћење се огледа у томе што се за ове трансакције наводи опис и вредност сваке овакве трансакције, као и подаци о повезаном лицу са којим је трансакција извршена и што за ове трансакције правно лице неће бити у обавези да проверава да ли су се одвиле по тржишним условима, нити да врши корекцију пореске основице у пореском билансу.

Поред тога, изменама Правилника брисана је ранија одредба да уз студију трансферних цена порески обвезник није дужан да доставља документацију о трансакцијама са појединачним правним лицем, осим на захтев надлежног пореског органа; укинута је обавеза достављања списка свих повезаних лица и дефинисања начина на који је утврђена повезаност са сваким од њих (ови подаци већ садржани у тачки 5 списка информација које треба обезбедити у делу студије о анализи групе); затим је брисана обавеза да је порески обвезник у функционалној анализи дужан да изврши и опис планираног развоја пословних односа и образложи политику трансферних цена са повезаним лицима.

Допуном Правилника предвиђено је да се код примене методе упоредиве цене на тржишту интерно упоредивом ценом сматра се и цена услуга или производа коју је обвезниково повезано лице остварило у трансакцији са неповезаним лицем, под условом да се трансакција обавља под упоредивим условима, а извршена су и прецизирања формуле за рачунање стопе бруто марже код методе препродајне цене и цене коштања увећане за уобичајену зараду у смислу да се резултат множи са 100 како би се бруто маржа изразила у процентуалном облику.

Извор: Привредни саветник

 
Јоомла templateс бy а4јоомла