Банер
Банер
Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања у 2011. години. Реч је о седам програма:

•    Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2011. години

•    Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2011. години

•    Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2011. години

•    Конкурс за реализацију мере стручне праксе

•    Конкурс за реализацију програма ''Прва шанса 2011''

•    Конкурс за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за 2011. годину

•    Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2011. години

Области спровођења јавних радова

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
•    социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој делатности, послови у туризму и други послови);
•    одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови);
•    одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

Намена и висина средстава

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:

- 17.600,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са И и ИИ степеном стручне спреме;
- 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са ИИИ и ИВ степеном стручне спреме;
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са В и ВИ степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са ВИИ степеном стручне спреме.

2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 70% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 30% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

4. Накнада трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000 динара по јавном раду.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

Услови за подношење пријаве

Послодавац - извођач јавног рада запошљава лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба.

При селекцији лица приоритет ће имати теже запошљива незапослена лица и незапослени у стању социјалне потребе.
Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају:

•    органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе,
•    јавне установе и јавна предузећа,
•    привредна друштва,
•    предузетници,
•    задруге,
•    друштвене организације,
•    удружења грађана. 
Јоомла templateс бy а4јоомла