Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 2 и број 4
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 2 – Држање средстава за игру ("забавне игре")

За држање средстава за игру ("забавне игре") утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и то дневно:
- по апарату за забавне игре (компјутери, флипери, билијар и сл.) - 74,00 динара

Ову таксу плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра до 15. у месецу за претходни месец.

 

Тарифни број 4 – Коришћење рекламних паноа

За коришћење рекламних паноа, односно објеката и средстава за оглашавање, комунална такса износи на годишњем нивоу:

 

1а) За оглашавање на посебним објектима за оглашавање који се постављају на јавним површинама, путем јавног конкурса, такса се утврђује по објекту за оглашавање и годишње износи 19.670 динара.

1б) За објекте односно средства за оглашавање који се постављају на стубовима јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже такса се утврђује за сваки објекат односно средство за оглашавање и годишње износи 1.640 динара.

1в) За ласерске приказе и балоне такса се утврђује у годишњем износу од 52.250 динара по приказу односно балону.

1г) За плакате такса се утврђује у годишњем износу од 10.450 динара по плакату.

 

За коришћење рекламних паноа, односно објеката и средстава за оглашавање, такса се утврђује по зонама на годишњем нивоу, и то:

2а) За коришћење рекламних паноа, односно средстава за оглашавање, који се постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл, на ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим површинама такса се утврђује за сваки објекат, односно средство за оглашавање и годишње износи:

Рекламна површина И зона екстра зона послов. И зона осим екстра зоне послов. ИИ зона ИИИ зона ИВ зона В зона ВИ зона ВИИ зона ВИИИ зона Зона  спец. нам.

до 2 м2

преко 2 м2 до 12 м2

19.820

98.400

18.020

89.400

16.380

81.300

14.890

73.900

13.540

67.200

12.300

61.100

11.190

55.500

10.170

50.500

9.250

45.900

9.250

45.900


За објекте површине преко 12 м2, такса се обрачунава тако што се утврђени износ таксе за 12 м2 увећава за сваки нови цео и започети м2 за 2.038 динара у И и ИИ зони и за 1.254 динара у осталим зонама.

 

2б) За рекламне заставе такса се утврђује по застави и годишње износи:

Рекламна површина И зона екстра зона послов. И зона осим екстра зоне послов. ИИ зона ИИИ зона ИВ зона В зона ВИ зона ВИИ зона ВИИИ зона Зона спец. нам.

до 1 м2

преко 1м2

2.195

3.345

1.975

3.010

1.777

2.707

1.600

2.435

1.432

2.184

1.296

1.965

1.150

1.766

1.035

1.588

930

1.432

930

1.432

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец по претходно издатом акту управе градске општине, односно организационе јединице Градске управе града Београда, у складу са посебном одлуком Скупштине града Београда.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла