Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 10 и број 11
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 10 – Коришћење витрине ради излагања робе ван пословних просторија

Такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просторија, утврђује се за сваки цео и започети м2 изложбене површине витрине, годишње, по зонама, и то


динара

И зона - екстра зона пословања
16.100

И зона осим екстра зоне пословања
15.470

ИИ зона
13.590

ИИИ зона
12.540

ИВ зона
10.450

В зона
8.360

ВИ зона
7.315

ВИИ зона
5.225

ВИИИ зона
4.180

зона специфичних намена
3.135

 

Изложбеном површином витрине сматра се површина главне стране витрине која је окренута улици или пролазу. Уколико је витрина са више страна окренута пролазу, такса се плаћа само за једну страну и то ону која је већа.

Ову таксу из плаћа лице које држи витрину на основу задужења надлежног одељења УЈП града Београда, а по претходно издатом одобрењу организационе јединице Градске управе града Београда односно управе градске општине. Ова такса се плаћа месечно, и то до 15. у месецу за претходни месец.

 

Тарифни број 11 – Држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају

За држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, утврђује се комунална такса у годишњем износу по метру квадратном основне палубе пловног објекта по зонама и то:


динара

И зона
450,00

ИИ зона
410,00

ИИИ зона
370,00

В зона
330,00

ВИ зона
300,00

ВИИ зона
275,00

ВИИИ зона
250,00

зона специфичних намена
225,00

 

Површина објекта утврђује се увидом у пловидбену дозволу или увидом на лицу места. Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају сви корисници без обзира да ли је извршена годишња регистрација или не.

Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа месечно, и то до 15. у месецу за претходни месец.

Корисник права за које је предвиђена обавеза плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју, дужан је да пре почетка коришћења права поднесе пријаву предузећу надлежном за вођење евиденције у циљу утврђивања термина почетка коришћења права и прикупљања података од значаја за утврђивање комуналне таксе.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла