Baner
Baner
Lokalna komunalna taksa u Beogradu (iz 2011. godine-ne važi više) - Tarifni broj 10 i broj 11
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

Tarifni broj 10 – Korišćenje vitrine radi izlaganja robe van poslovnih prostorija

Taksa za korišćenje vitrina za izlaganje robe van poslovnih prostorija, utvrđuje se za svaki ceo i započeti m2 izložbene površine vitrine, godišnje, po zonama, i to


dinara

I zona - ekstra zona poslovanja
16.100

I zona osim ekstra zone poslovanja
15.470

II zona
13.590

III zona
12.540

IV zona
10.450

V zona
8.360

VI zona
7.315

VII zona
5.225

VIII zona
4.180

zona specifičnih namena
3.135

 

Izložbenom površinom vitrine smatra se površina glavne strane vitrine koja je okrenuta ulici ili prolazu. Ukoliko je vitrina sa više strana okrenuta prolazu, taksa se plaća samo za jednu stranu i to onu koja je veća.

Ovu taksu iz plaća lice koje drži vitrinu na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP grada Beograda, a po prethodno izdatom odobrenju organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda odnosno uprave gradske opštine. Ova taksa se plaća mesečno, i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 

Tarifni broj 11 – Držanje i korišćenje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

Za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, utvrđuje se komunalna taksa u godišnjem iznosu po metru kvadratnom osnovne palube plovnog objekta po zonama i to:


dinara

I zona
450,00

II zona
410,00

III zona
370,00

V zona
330,00

VI zona
300,00

VII zona
275,00

VIII zona
250,00

zona specifičnih namena
225,00

 

Površina objekta utvrđuje se uvidom u plovidbenu dozvolu ili uvidom na licu mesta. Komunalnu taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju svi korisnici bez obzira da li je izvršena godišnja registracija ili ne.

Taksu iz ovog tarifnog broja obveznik plaća mesečno, i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Korisnik prava za koje je predviđena obaveza plaćanja komunalne takse po ovom tarifnom broju, dužan je da pre početka korišćenja prava podnese prijavu preduzeću nadležnom za vođenje evidencije u cilju utvrđivanja termina početka korišćenja prava i prikupljanja podataka od značaja za utvrđivanje komunalne takse.


 
Joomla templates by a4joomla