Baner
Baner
Lokalna komunalna taksa u Beogradu (iz 2011. godine-ne važi više) - Tarifni broj 2 i broj 4
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

Tarifni broj 2 – Držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

Za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") utvrđuje se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to dnevno:
- po aparatu za zabavne igre (kompjuteri, fliperi, bilijar i sl.) - 74,00 dinara

Ovu taksu plaća korisnik prostora u kome se drži (priređuje) zabavna igra do 15. u mesecu za prethodni mesec.

 

Tarifni broj 4 – Korišćenje reklamnih panoa

Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno objekata i sredstava za oglašavanje, komunalna taksa iznosi na godišnjem nivou:

 

1a) Za oglašavanje na posebnim objektima za oglašavanje koji se postavljaju na javnim površinama, putem javnog konkursa, taksa se utvrđuje po objektu za oglašavanje i godišnje iznosi 19.670 dinara.

1b) Za objekte odnosno sredstva za oglašavanje koji se postavljaju na stubovima javne rasvete, niskonaponske i kontaktne mreže taksa se utvrđuje za svaki objekat odnosno sredstvo za oglašavanje i godišnje iznosi 1.640 dinara.

1v) Za laserske prikaze i balone taksa se utvrđuje u godišnjem iznosu od 52.250 dinara po prikazu odnosno balonu.

1g) Za plakate taksa se utvrđuje u godišnjem iznosu od 10.450 dinara po plakatu.

 

Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno objekata i sredstava za oglašavanje, taksa se utvrđuje po zonama na godišnjem nivou, i to:

2a) Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno sredstava za oglašavanje, koji se postavljaju na zgrade, privremene montažne objekte, ograde, podzide i sl, na ograde gradilišta, zaštitne prekrivače građevinskih skela, transparente između stubova i za oglašavanje na posebnim objektima koji se postavljaju na drugim površinama taksa se utvrđuje za svaki objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje i godišnje iznosi:

Reklamna površina I zona ekstra zona poslov. I zona osim ekstra zone poslov. II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona  spec. nam.

do 2 m2

preko 2 m2 do 12 m2

19.820

98.400

18.020

89.400

16.380

81.300

14.890

73.900

13.540

67.200

12.300

61.100

11.190

55.500

10.170

50.500

9.250

45.900

9.250

45.900


Za objekte površine preko 12 m2, taksa se obračunava tako što se utvrđeni iznos takse za 12 m2 uvećava za svaki novi ceo i započeti m2 za 2.038 dinara u I i II zoni i za 1.254 dinara u ostalim zonama.

 

2b) Za reklamne zastave taksa se utvrđuje po zastavi i godišnje iznosi:

Reklamna površina I zona ekstra zona poslov. I zona osim ekstra zone poslov. II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.

do 1 m2

preko 1m2

2.195

3.345

1.975

3.010

1.777

2.707

1.600

2.435

1.432

2.184

1.296

1.965

1.150

1.766

1.035

1.588

930

1.432

930

1.432

Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec po prethodno izdatom aktu uprave gradske opštine, odnosno organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine grada Beograda.


 
Joomla templates by a4joomla