Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 5
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 5 – Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима

За коришћење простора за паркирање друмских моторних возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима плаћа се такса сразмерно времену коришћења, и то:

 

динара


1а) за паркирање путничких, комби и теретних возила до 1Т носивости и њихове приколице до 60 минута и за сваку започету временску јединицу паркирања по

33,00


1б) за паркирање мотоцикла и њихове приколице до 60 минута и за сваку започету временску јединицу паркирања по

8,00


1в) за паркирање теретних возила и аутобуса до 60 минута и сваку започету временску јединицу паркирања:


- за паркирање возила преко 1Т носивости, по

66,00


- за теретна возила са приколицом, шлепере, цистерне и за аутобусе, по

133,00


1г) За коришћење посебно обележеног места за паркирање једног возила одређеног корисника, такса износи дневно и то:


- од 7 до 17 часова, за једно паркинг место за паркирање путничког возила

460,00


- од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за паркирање путничког возила

1.526,00


- од 0 до 24 часа, за једно паркинг место за паркирање аутобуса

1.473,00

1д) За коришћење посебно обележеног места за паркирање возила одређених корисника такса износи и то:


- за коришћење обележених места на такси станици по ауто-такси возилу, дневно

11,00


- за коришћење обележених места на стајалиштима за приватне ауто превознике по теретном возилу, дневно

33,00


- за теретна возила носивости до 2 тоне (утовар и истовар робе) за једно обележено место, дневно

138,00


- за теретна возила носивости преко 2 тоне и аутобусе, осим јавног градског саобраћаја, за једно обележено место, дневно

332,00


1ђ) За коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку возача (полигона) утврђује се такса, дневно

184,00


- У случају да један полигон користе две или више ауто школа, сваки обвезник плаћа таксу у висини 50% од прописаног износа.

 


Такса из подтачки 1а) до 1в) овог тарифног броја, плаћа се на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, дос се такса из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја плаћа се на територији града Београда.

Таксу из подтачки 1а) до 1ђ) овог тарифног броја плаћа корисник обележене јавне површине. Корисником у смислу ове тачке, за подтачке 1а) до 1в) сматра се возач.

Места на којима се за паркирање и заустављање моторних возила и њихових приколица наплаћује такса одређује организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове саобраћаја.

Таксу за паркирање возила не плаћају војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60 или више процената, ако им возило служи за личну употребу или под условима под којим су ослобођени од плаћања накнаде за јавне путеве.

Такса из подтачки 1г) до 1ђ) овог тарифног броја плаћа се унапред, најмање у кварталном периоду, осим за коришћење такси стајалишта где се такса наплаћује годишње приликом продужења дозволе за рад.

Ако више корисника заједнички користе посебно обележени паркинг простор, висина утврђене обавезе распоређује се на све кориснике у истом износу.

Такса из подтачке 1г) овог тарифног броја не плаћа се за возила Полиције, за возила Војске Србије, возила здравствених и социјалних установа, за возила домаћих хуманитарних организација када обављају хуманитарне акције, за возила која инвалиди користе за своје потребе, за возила дипломатских представништава и за возила државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла