Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 8 - Фирмарина
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

 

Тарифни број 8 – Истицање фирме на пословном простору - тзв. фирмарина

1. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на годишњем нивоу према регистрованој претежној делатности обвезника и по зонама, и то:

Шифра класификације делатности

Зона

Такса у динарима


ПРВА ГРУПА ДЕЛАТНОСТИ06 - Експлоатација сирове нафте и природног гаса;
46.35 - Трговина на велико дуванским производима;
46.51 - Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима;
46.66 - Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом;
46.72 - Трговина на велико металима и металним рудама;
53.20 - Поштанске активности комерцијалног сервиса;
61 - Телекомуникације;
62 - Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности;
63 - Информационе услужне делатности;
64 - Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65 - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66 - Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
68 - Пословање некретнинама;
69 - Правни и рачуноводствени послови;
70 - Управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем;
71 - Архитектонске и инжењерске делатност; инжењерско испитивање и анализе;
73 - Рекламирање и истраживање тржишта;
74 - Остале стручне, научне и техничке делатности;
77 - Изнајмљивање и лизинг;
78 - Делатности запошљавања;
80 - Заштитне и истражне делатности;
82.20 - Делатност позивних центара;
82.30 - Организовање састанака и сајмова;
82.91 - Делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа;
92 - Коцкање и клађење.

И зона - екстра зона пословања

200.000

И зона осим екстра зоне пословања

160.000

ИИ зона

38,00

140.000

ИИИ зона

24,00

120.000

ИВ зона

100.000

В зона

80.000

ВИ зона

60.000

ВИИ зона

50.000

ВИИИ зона и зона специфичних намена

40.000

 

 

 


ДРУГА ГРУПА ДЕЛАТНОСТИ02 - Шумарство и сеча дрвећа;
05 - Експлоатација угља;
07 - Експлоатација руда метала;
08 - Остало рударство;
09 - Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима;
10.83 - Прерада чаја и кафе;
20.11 - Производња индустријских гасова;
23.69 - Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента;
32. 1 - Производња накита, бижутерије и сличних предмета;
35 - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација;
36 - Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;
37 - Уклањање отпадних вода;
38 - Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја;
39 - Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом;
45 - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала (осим 45.20 и 45.40);
46 - Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима (осим 46.35, 46.51, 46.66 и 46.72);
47 - Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима;
49 - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт
50 - Водени саобраћај;
51 - Ваздушни саобраћај;
52 - Складиштење и пратеће активности у саобраћају;
53 - Поштанске активности (осим 53.20);
55 - Смештај;
56 - Делатност припремања и послуживања хране и пића;
58.19 - Остала издавачка делатност;
59 - Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа;
60 - Програмске активности и емитовање;
79 - Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности;
81 - Услуге одржавања објеката и околине;
82 - Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности (осим 82.20, 82.30 и 82.91);
94 - Делатности удружења;
95.11 - Поправка рачунара и периферне опреме;
95.12. - Поправка комуникационе опреме.
96 - Остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 96.02);
97 - Делатност домаћинстава која запошљавају послугу;

И зона - екстра зона пословања

160.000


И зона осим екстра зоне пословања

128.000


ИИ зона

38,00

112.000


ИИИ зона

24,00

96.000


ИВ зона

80.000


В зона

64.000


ВИ зона

48.000


ВИИ зона

40.000


ВИИИ зона и зона специфичних намена

32.000


 

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋА ГРУПА ДЕЛАТНОСТИ


01 - Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности;
03 - Рибарство и аквакултуре;
10 - Производња прехрамбених производа (осим 10.83);
11 - Производња пића;
12 - Производња дуванских производа;
13 - Производња текстила;
14 - Производња одевних предмета;
15 - Производња коже и предмета од коже;
16 - Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја;
17 - Производња папира и производа од папира;
18 - Штампање и умножавање аудио и видео записа;
19 - Производња кокса и деривата нафте;
20 - Производња хемикалија и хемијских производа (осим 20.11);
21 - Производња основних фармацеутских производа и препарата;
22 - Производња производа од гуме и пластике;
23 - Производња производа од осталих неметалних минерала (осим 23.69);
24 - Производња основних метала;
25 - Производња металних производа, осим машина и уређаја;
26 - Производња рачунара, електронских и оптичких производа;
27 - Производња електричне опреме;
28 - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме;
29 - Производња моторних возила, приколица и полуприколица;
30 - Производња осталих саобраћајних средстава;
31 - Производња намештаја
32 - Остале прерађивачке делатности (осим 32.1);
33 - Поправка и монтажа машина и опреме;
41 - Изградња зграда;
42 - Изградња осталих грађевина;
43 - Специјализовани грађевински радови,
45.20. - Одржавање и поправка моторних возила;
45.40. - Трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поправка мотоцикала;
58 - Издавачке делатности (осим 58.19);
72 - Научно истраживање и развој;
75 - Ветеринарске делатности;
84 - Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање;
85 - Образовање;
86 - Здравствене делатности;
87 - Социјална заштита са смештајем;
88 - Социјална заштита без смештаја;
90 - Стваралачке, уметничке и забавне делатности;
91 - Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности;
93 - Спортске, забавне и рекреативне делатности;
95 - Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству; (осим 95.11 и 95.12)
96.01 - Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа;
96.02 - Делатност фризерских и козметичких салона;
98 - Делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе;
99 - Делатност екстериторијалних организација и тела.

И зона - екстра зона пословања

120.000


И зона осим екстра зоне пословања

96.000


ИИ зона

38,00

84.000


ИИИ зона

24,00

72.000


ИВ зона

60.000


В зона

48.000


ВИ зона

36.000


ВИИ зона

30.000


ВИИИ зона и зона специфичних намена

24.000


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име, које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.

Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, огранак односно представништво правног лица и физичко лице.

Износ таксе на фирму прописан за одговарајућу зону и делатност умањује се:

1) Правним лицима, која су према закону којим се уређује рачуноводство, разврстана у:

- средња правна лица за 40%.
- мала правна лица за 70%.

2) Правним лицима, чије је седиште на територији града Београда, такса се умањује за 20% за истакнуту фирму изван седишта, с тим што се за средња и мала правна лица ово умањење примењује у односу на износ таксе утврђен применом олакшице из подтачке 1) ове тачке.

3) Удружењима грађана, савезима, друштвима и осталим недобитним организацијама, такса се умањује за 80%.

4) За истицање фирме на киоску, на тезги у затвореном простору и на објекту на коме је отворен шалтер, такса се умањује за 80%.

5) За истицање фирме на тезги на отвореном простору, такса се умањује за 90%.

6) Предузетницима се такса умањује за 80%.

7) Новоосновано правно лице, за годину у којој је регистровано за обављање делатности, таксу плаћа умањено за 65%.

8) Таксени обвезник који има право на умањење, може користити олакшице или део олакшице, за које достави одговарајуће доказе надлежном одељењу УЈП.

9) Таксеном обвезнику који има право на умањење по више основа, укупно умањење не може бити веће од 80%, изузев обвезника из подтачке 5) ове тачке чије укупно умањење не може бити веће од 90%.

10) Умањења из подтачке 1) до 8) ове тачке, не односе се на шифру делатности 92 Коцкање и клађење.

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на основу задужења надлежног одељења УЈП града Београда, месечно до 15. у месецу за претходни месец.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла