Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више) - Тарифни број 15 и број 16
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Тарифни број 15 – Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова

1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, утврђује се комунална такса дневно и то:


динара

1а) При изградњи објеката, дневно по м2 заузете површине
3,70

1б) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара - дневно по м2: 

- ако се раскопавање врши у времену од 1. априла до 30. септембра    7,40
7,40

- ако се раскопавање врши у времену од 1. октобра до 31. марта
13,00

1в) При заузимању јавних површина које захтева забрану кретања возила и пешака и паркирања возила, дневно по м2 и то: 

- ако се заузима коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза
68,00

- ако се заузима коловоз на осталим улицама
41,00

- ако се заузима тротоар
28,00

 

Ова такса се плаћа сразмерно времену коришћења.

Такса из подтачки 1б) и 1в) повећава се за 100% уколико се дозвољени рок за заузимање јавне површине продужи. Под продужењем у смислу ове одлуке подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у писменој изјави инвеститора о почетку грађења односно извођења радова и року завршетка изградње, а према потврди о пријави почетка извођења радова по Закону о планирању и изградњи.

Таксу из подтачке 1а) плаћа инвеститор зграде од дана почетка градње до подношења писменог захтева за технички пријем зграде, односно до довршетка градње.

Таксу из подтачке 1б) плаћа извођач радова уз захтев за одобрење за раскопавање, а таксу из подтачке 1в) овог тарифног броја организација на чији захтев је одобрено заузеће јавне површине.

Такса из подтачки 1б) и 1в) не плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију.

Таксу из подтачки 1б) и 1в) у износу од 50% од предвиђене тарифе плаћа извођач радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне површине врши због изградње комуналне примарне инфраструктуре.

 

Тарифни број 16 – Држање кућних и егзотичних животиња

Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња, утврђује се у годишњем износу, и то:

1а)    за држање кућних животиња - паса и мачака у зградама индивидуалног и колективног становања

- по псу 500,00 динара
- по мачки 500,00 динара

1б)    за држање нестерилисаних паса и мачака у зградама индивидуалног и колективног становања

- по псу 1.000,00 динара
- по мачки 1.000,00 динара

1в)    за држање егзотичних животиња у зградама индивидуалног и колективног становања

- по животињи 500,00 динара

Обвезник таксе из подтачки 1а) и 1б) је правно и физичко лице, које је као власник, односно држалац пса или мачке, евидентиран у јединственој бази података Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за ветерину, о броју регистрованих паса и мачака на територији Републике Србије, за град Београд.

Обвезник таксе из подтачке 1в) броја је власник, односно држалац егзотичне животиње утврђен решењем надлежног министарства.

Обвезник ове таксе дужан је да таксу плати у року од 15 дана од дана достављања обавештења за плаћање локалне комуналне таксе.

Ову комуналну таксу не плаћају слепа и слабовида лица за псе водиче.


 
Јоомла templateс бy а4јоомла