Банер
Банер
Локална комунална такса у Београду (из 2011. године-не важи више)
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 10 март 2011 00:00

Тарифни бројеви

Важећом Одлуком о локалним комуналним таксама за територију Града Београда, локална комунална такса се плаћа за:Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе. Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе и траје док траје коришћење права, предмета или услуге.

На територији града Београда комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од:

  • врсте делатности
  • површине и техничко-употребних карактеристика објеката и
  • према деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа комунална такса.

Зоне и границе зона утврђене су посебном Одлуком о одређивању зона на територији града Београда.

Комуналне таксе из Тарифа 1, 2, 4, 5, 7. и 15. утврђују се у дневном износу, а из Тарифа 8, 10, 11, 12, 13, 14. и 16. утврђују се у годишњем износу.

Обвезник комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне игре") дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном одељењу Управе јавних прихода града Београда, у року од 15 дана од дана почетка држања средстава за игру, као и да сваку насталу промену пријави надлежном одељењу Управе јавних прихода града Београда, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Такође, обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном одељењу Управе јавних прихода града Београда, у року од 15 дана од дана истицања фирме на пословном простору, као и да сваку насталу промену пријави надлежном одељењу Управе јавних прихода града Београда, у року од 15 дана од дана настанка промене.

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне игре") и/или за истицање фирме на пословном простору у Београду, можете преузети са овог линка, или са званичне презентације Управе јавних прихода града Беграда. Наплату комуналне таксе врши Управа јавних прихода града Београда.

За комуналне таксе које се утврђују решењем Управе јавних прихода града Београда, обвезник је дужан да до доношења решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину, плаћа месечне аконтације у висини обавезе за последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.

Разлику између комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину.

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за трезор Републике Србије. 
Јоомла templateс бy а4јоомла