Baner
Baner
Lokalna komunalna taksa u Beogradu (iz 2011. godine-ne važi više)
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

Tarifni brojevi

Važećom Odlukom o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda, lokalna komunalna taksa se plaća za:Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse. Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse i traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluge.

Na teritoriji grada Beograda komunalna taksa plaća se u različitoj visini zavisno od:

  • vrste delatnosti
  • površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata i
  • prema delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaća komunalna taksa.

Zone i granice zona utvrđene su posebnom Odlukom o određivanju zona na teritoriji grada Beograda.

Komunalne takse iz Tarifa 1, 2, 4, 5, 7. i 15. utvrđuju se u dnevnom iznosu, a iz Tarifa 8, 10, 11, 12, 13, 14. i 16. utvrđuju se u godišnjem iznosu.

Obveznik komunalne takse za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda, u roku od 15 dana od dana početka držanja sredstava za igru, kao i da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Takođe, obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda, u roku od 15 dana od dana isticanja firme na poslovnom prostoru, kao i da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze plaćanja komunalne takse za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") i/ili za isticanje firme na poslovnom prostoru u Beogradu, možete preuzeti sa ovog linka, ili sa zvanične prezentacije Uprave javnih prihoda grada Begrada. Naplatu komunalne takse vrši Uprava javnih prihoda grada Beograda.

Za komunalne takse koje se utvrđuju rešenjem Uprave javnih prihoda grada Beograda, obveznik je dužan da do donošenja rešenja o utvrđivanju komunalne takse za tekuću godinu, plaća mesečne akontacije u visini obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća taksa.

Razliku između komunalne takse utvrđene rešenjem i akontaciono uplaćenog iznosa takse, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju obaveze za tekuću godinu.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja, kamate, povraćaja, zastarelosti naplate, prinudne naplate i ostalog što nije posebno uređeno ovom odlukom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Uplata prihoda od komunalnih taksi vrši se na odgovarajuće uplatne račune kod Uprave za trezor Republike Srbije. 
Joomla templates by a4joomla