Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

Одлуком о одређивању зона на територији Града Београда (Сл. лист града Београда", бр. 60/2009 и 45/2010) одређене су зоне као један од критеријума за утврђивање висине локалних комуналних такси, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Такође, зоне одређене том одлуком примењују се и као критеријум за утврђивање висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења град Београд.

На територији града Београда постоје девет зона у зависности од тржишне вредности објеката и земљишта, комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, покривености планским документима и развојним могућностима локације, квалитета повезаности локације са централним деловима града, намени објеката и осталим условљеностима.

Списак зона

Овде можете преузети графички приказ зона у Београду.

Напомене:
1. У случају неслагања текстуалног дела и графичког прилога, важи графички прилог.
2. Попис катастарских парцела и границе катастарских општина су урађене на основу расположивих подлога и ортофото снимака из 2003. године и 2007. године.
Саставни део текстуалног описа граница зона чини графички прилог у аналогном и електронском облику.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла