Baner
Baner
Zone na teritoriji Grada Beograda
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

Odlukom o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda (Sl. list grada Beograda", br. 60/2009 i 45/2010) određene su zone kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Takođe, zone određene tom odlukom primenjuju se i kao kriterijum za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd.

Na teritoriji grada Beograda postoje devet zona u zavisnosti od tržišne vrednosti objekata i zemljišta, komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, pokrivenosti planskim dokumentima i razvojnim mogućnostima lokacije, kvaliteta povezanosti lokacije sa centralnim delovima grada, nameni objekata i ostalim uslovljenostima.

Spisak zona

Ovde možete preuzeti grafički prikaz zona u Beogradu.

Napomene:
1. U slučaju neslaganja tekstualnog dela i grafičkog priloga, važi grafički prilog.
2. Popis katastarskih parcela i granice katastarskih opština su urađene na osnovu raspoloživih podloga i ortofoto snimaka iz 2003. godine i 2007. godine.
Sastavni deo tekstualnog opisa granica zona čini grafički prilog u analognom i elektronskom obliku.
 
Joomla templates by a4joomla