Банер
Банер
Зоне на територији Града Београда - Прва зона - Подручје уже зоне заштите водоизворишта за Београд и за Обреновац
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 10 март 2011 00:00

 

Подручје уже зоне заштите водоизворишта за Београд

Обухвата простор полуострва аде Циганлије и Аде Међице, простор њихових акваторија и простор: од ушћа Топчидерске реке у Саву, Топчидерском реком до Обреновачког пута, Обреновачки пут, Савска магистрала, Лазаревачки друм, Милорада Јовановића, Водоводска, Лоле Рибара, границом уже зоне заштите водоизворишта, границом КО Велики Макиш са КО Железник, границом КО Велики Макиш са КО Остружница до обале реке Саве, обалом реке Саве (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до горњег шпица Аде Циганлије.

Од Виноградске улице, границом комплекса за социјално становање и спорт западно од улице др. И. Рибар (не укључујући наведени комплекс) до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до границе КО Сурчин са КО Јаково, границом КО Сурчин са КО Јаково, границом уже зоне заштите водоизворишта, Виноградском до границе комплекса за социјално становање и спорт западно од Улице др И. Рибар.

Подручје уже зоне заштите водоизворишта за насеље Обреновац

Од реке Саве, границом према графичком прилогу* преко копна до реке Саве на супротној страни, узводно реком Савом (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до почетне тачке.
* Измене и допуне Плана генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу ("Службени лист града Београда", број 14/08).

Манастирска шума

Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Ослободилаца Раковице, Патријарха Димитрија, границом КО Стара Раковица са КО Ресник, Миљаковачка, Вукасовићева, ободом насеља Миљаковац И и ИИ, границом према графичком прилогу*, Патријарха Димитрија до Ослободилаца Раковице.
* Генерални план Београда 2021. ("Службени лист града Београда", бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

Липовичка шума

Од тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и КО Барајево, границом КО Барајево са КО Велика Моштаница, границом КО Барајево са КО Мељак, даље границом катастарских парцела КО Барајево бр. 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47, 5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26, 5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35, 5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (не укључујући наведене парцеле), даље границом КО Барајево са КО Гунцати, границом к. п 720/1 КО Барајево (не укључујући наведену парцелу), границом Барајевске реке (к. п. 5069/1 КО Барајево), границом КО Барајево са КО Сремчица до тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и КО Барајево.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла