Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор М - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - Правни и рачуноводствени послови
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 69 - Правни и рачуноводствени послови

Обухвата  пружање правне помоћи физичким и правним лицима пред судовима, државним органима и другим правним лицима, које обављају адвокати.

Такође обухвата и припремање и израду правних докумената као што су уговори и документа у вези са оснивањем привредних друштава или других економских субјеката, заштитом патената, жигова и ауторских права, својинских права у вези са располагањем имовином за живота и после смрти и сл.

Послови које обављају јавни бележници, мировне судије, арбитри, медијатори, вештаци и сл.

Рачуноводствене и књиговодствене услуге, као што су послови ревизија рачуноводствених извештаја, књиговодствених евиденција, финансијских извештаја и вођење пословних књига.

 

Грана 69.1 - Правни послови

Обухвата:

 • адвокатске послове пружања правне помоћи, давање савета и заступање физичких и правних лица пред редовним и посебним судовима, државним органима и другим правним лицима:
  • давање савета и заступање у грађанским споровима
  • давање савета и заступање у кривичним, прекршајним и привредним споровима
  • давање савета и заступање у споровима у вези с радним односом и породичним односима
 • консултације и давање савета у припреми правних докумената:
  • уговора о партнерству, уговора о ортаклуку, о оснивању привредних друштава или сличних докумената везаних за оснивање и рад економских субјеката
  • сачињавање писмена у вези с патентима, жиговима и ауторским правима
  • састављање тужби, жалби, молби, представки, тестамената, изјава, обављање правних послова у име и за рачун физичких и правних лица на основу којих та лица остварују своје право
 • остали правни послови који обухватају активности: јавних бележника, мировних судија, медијатора, истражитеља, вештака, стечајних управника, извршитеља, форензичара, заступника за патенте, жигове и трговачке марке

Не обухвата:

 • активности судова, дел. 84.23

 

Грана 69.2 - Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Обухвата:

 • праћење трговинских или других трансакција у пословању
 • израду финансијских извештаја и проверу тих извештаја
 • ревизију финансијских извештаја
 • припремање личних и пословних пријава за плаћање пореза
 • саветодавне активности и заступање клијената пред пореским органима и др.

Не обухвата:

 • обраду података и табелирање, дел. 63.11
 • саветодавне послове као што су организовање рачуноводствених система и поступака буџетске контроле, дел. 70.22
 • прикупљање рачуна, дел. 82.91

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла