Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor M - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti - Pravni i računovodstveni poslovi
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 69 - Pravni i računovodstveni poslovi

Obuhvata  pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim licima pred sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima, koje obavljaju advokati.

Takođe obuhvata i pripremanje i izradu pravnih dokumenata kao što su ugovori i dokumenta u vezi sa osnivanjem privrednih društava ili drugih ekonomskih subjekata, zaštitom patenata, žigova i autorskih prava, svojinskih prava u vezi sa raspolaganjem imovinom za života i posle smrti i sl.

Poslovi koje obavljaju javni beležnici, mirovne sudije, arbitri, medijatori, veštaci i sl.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge, kao što su poslovi revizija računovodstvenih izveštaja, knjigovodstvenih evidencija, finansijskih izveštaja i vođenje poslovnih knjiga.

 

Grana 69.1 - Pravni poslovi

Obuhvata:

 • advokatske poslove pružanja pravne pomoći, davanje saveta i zastupanje fizičkih i pravnih lica pred redovnim i posebnim sudovima, državnim organima i drugim pravnim licima:
  • davanje saveta i zastupanje u građanskim sporovima
  • davanje saveta i zastupanje u krivičnim, prekršajnim i privrednim sporovima
  • davanje saveta i zastupanje u sporovima u vezi s radnim odnosom i porodičnim odnosima
 • konsultacije i davanje saveta u pripremi pravnih dokumenata:
  • ugovora o partnerstvu, ugovora o ortakluku, o osnivanju privrednih društava ili sličnih dokumenata vezanih za osnivanje i rad ekonomskih subjekata
  • sačinjavanje pismena u vezi s patentima, žigovima i autorskim pravima
  • sastavljanje tužbi, žalbi, molbi, predstavki, testamenata, izjava, obavljanje pravnih poslova u ime i za račun fizičkih i pravnih lica na osnovu kojih ta lica ostvaruju svoje pravo
 • ostali pravni poslovi koji obuhvataju aktivnosti: javnih beležnika, mirovnih sudija, medijatora, istražitelja, veštaka, stečajnih upravnika, izvršitelja, forenzičara, zastupnika za patente, žigove i trgovačke marke

Ne obuhvata:

 • aktivnosti sudova, del. 84.23

 

Grana 69.2 - Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

Obuhvata:

 • praćenje trgovinskih ili drugih transakcija u poslovanju
 • izradu finansijskih izveštaja i proveru tih izveštaja
 • reviziju finansijskih izveštaja
 • pripremanje ličnih i poslovnih prijava za plaćanje poreza
 • savetodavne aktivnosti i zastupanje klijenata pred poreskim organima i dr.

Ne obuhvata:

 • obradu podataka i tabeliranje, del. 63.11
 • savetodavne poslove kao što su organizovanje računovodstvenih sistema i postupaka budžetske kontrole, del. 70.22
 • prikupljanje računa, del. 82.91

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla