Банер
Банер
Исплата личне зараде предузетника у 2014. години и обавештавање Пореске управе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 20 децембар 2013 11:10

Лична зарада предузетника је новина у вези са плаћањем пре свега доприноса за предузетника. Први пут је уведена изменом Закона о порезу на доходак грађана маја 2013. године. Претпостављамо да ће пуна примена ове могућности отпочети у 2014. години.

Наиме, увођењем личне зараде предузетника, дата је могућност и предузетницима да сами одреде висину своје личне зараде (плате), а не да им се укупна добит, тј. укупан опорезиви приход од самосталне делатности, рачуна као лична зарада.

Опширније...
 
Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2012)
Коментари прописа
четвртак, 24 јануар 2013 16:14

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 12. став 3. тачка 4) подтачка (10) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра услугама пруженим електронским путем.

Опширније...
 
Захтев за паушално опорезивање у 2013. години
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 30 октобар 2012 00:00

Подсећамо посетиоце да је рок за подношење захтева за паушално опорезивање 30. новембар 2012. године, а у складу са чланом 42. Закона о порезу на доходак грађана

Опширније...
 
Делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе – пречишћен текст
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 13 септембар 2012 09:43

(„Службени гласник РС“ бр. 61/10, 101/10 и 94/11и 83/12)

Члан 1.
Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности обављања тих делатности, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе из члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон).

Опширније...
 
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за лица која пружају рачуноводствене услуге
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 19 април 2012 19:31

Подсећамо посетиоце да је Управа за спречавање прања новца у новембру 2010. године донела Листу индикатора за препознавање сумњивих трансакција за лица која пружају рачуноводствене услуге.

У наставку дајемо поменуту Листу.

Опширније...
 
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга
Е-Издаваштво - Коментари прописа
среда, 28 март 2012 11:06

Члан 87. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ бр. 20/09, 71/09 и 91/10 – у даљем тексту: Закон) прописује да надзорни органи могу да, самостално или у сарадњи са другим органима, доносе препоруке односно смернице за примену Закона. Изменама Закона од 11. децембра 2010. године Управа је добила надлежност за инспекцијски надзор над предузећима за ревизију, предузетницима и правним лицима који се баве пружањем рачуноводствених услуга, када је реч о примени Закона.

Члан 7. Закона прописује обавезу обвезника да у складу са Смерницама изради анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма.

Ове смернице се објављују на wеб сајту Управе за спречавање прања новца.

Обвезници су дужни да своје унутрашње акте ускладе са овим смерницама у року од 30 дана од дана објављивања на wеб сајту Управе.

Опширније...
 
Уредба о посебним условима промета одређене робе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
среда, 04 јануар 2012 16:21

На основу члана 46. Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/2008 и 16/2011), Влада доноси

УРЕДБУ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ПРОМЕТА ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла