Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Рударство обухвата експлоатацију свих врста минералних сировина: чврстих (угаљ и руде), течних (нафта) и гасовитих (земни гас). Под експлоатацијом минералних сировина сматра се извођење радова на отварању, припреми и откопавању лежишта, као и транспорт минералних сировина и извођење других рударских радова у земљи и на њеној површини − методама површинске и подземне експлоатације, као и црпљењем.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Обухвата физичку или хемијску трансформацију материјала, супстанци или компоненти у нове производе, иако се ово не може користити као јединствени критеријум за дефинисање прерађивачке делатности (видети напомену о обради отпадака која следи). Материјали, супстанце или компоненте који се трансформишу јесу сировине које представљају производе пољопривреде, шумарства, риболова, вађења руда и камена, као и производе других прерађивачких делатности. Суштинска промена, обнова или реконструкција робе, опште гледано, сматра се прерађивачком делатношћу.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Д - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата производњу и снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и топлом водом помоћу мрежног система цевовода, магистралних водова и мрежних електричних каблова. Величина мреже није одлучујућа. Такође је обухваћена дистрибуција електричне енергије, гаса, паре и топле воде у индустријским погонима или стамбеним зградама.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Е - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

У овај сектор сврстане су активности у вези са процесом уклањања разних форми отпада (укључујући сакупљање и обраду), попут чврстог или течног индустријског отпада или отпада из домаћинстава, као и активности контроле контаминираних депонија. Крајњи производ процеса обраде отпада или отпадних вода може бити (трајно) уклоњен или може да постане инпут за друге производне процесе. Активности снабдевања водом такође су сврстане у овај сектор.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство
Е-Издаваштво - Коментари прописа


Обухвата опште и специјализоване грађевинске радове на зградама и осталим грађевинама. Обухватају се новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Овај сектор обухвата трговину свим врстама робе на велико и на мало (продаја без прераде) и пружање услуга при продаји робе. Трговина на велико и трговина на мало представљају последње фазе у дистрибуцији робе. Обухваћена је и поправка моторних возила и мотоцикала.

Опширније...
 
Класификација делатности - Сектор Х - Саобраћај и складиштење
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Обухвата пружање услуга превоза путника и терета у железничком, цевоводном и друмском саобраћају, саобраћају унутрашњим пловним путевима и ваздушном саобраћају, редовном или ванредном, пружање услуга у пратећим делатностима (попут услуга на терминалима и паркинзима), затим складиштење, манипулисање теретом итд.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 7 од 10
Јоомла templateс бy а4јоомла