Да ли се плаћа годишњи порез након исплаћивања дивиденди? Штампа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 18 април 2011 14:17

Питање

Уколико оснујем фирму, радим без плате и исплаћујем само дивиденде у случају успешног пословања ... Рецимо да ми је профит од 10,000€ и решим да себи то пребацим на рацун... да ли сам у праву ако кажем

 1. плаћам 10% пореза за добит и остаје 9,000 €
 2. плаћам 20% на 50% добити након пореза = остаје ми 8,100 €
 3. те паре су сада исплаћене на мој рацун ...

Да ли ћу морати да платим додатних 10% или 15% пореза на ту суму (за годишње опорезивање)?

 

Одговор

Не, годишњи порез на доходак грађана се не плаћа на приходе од исплате дивиденди.

Наиме, у основицу за опорезивање годишњим порезом на доходак грађана улазе следећа примања:

 1. зарада – из чл. 13. до 14б Закона;
 2. опорезивог прихода од самосталне делатности – из чл. 33. и 40. Закона;
 3. опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске својине – из чл. 55. и 60. Закона;
 4. опорезивог прихода од непокретности – из чл. 68. и 70. Закона;
 5. опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари – из члана 82. ст. 3. до 5. Закона;
 6. опорезивог прихода од осигурања лица – из члана 84. ст. 2. и 3. Закона;
 7. опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака – из члана 84а Закона;
 8. опорезивих других прихода – из члана 85. Закона;
 9. прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и опорезованих у другој држави.

Односно, приход од капитала (исплата дивиденди и удела у добити) не улази у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана. Иначе, годишњи порез на доходак грађана се плаћа до 15. марта наредне године, за претходну годину.

У вези са питањем битно је имати у виду следеће.

Друштво са ограниченом одговорношћу (доо) има директора (законског заступника). Директор може да ради уз заснивање радног односа (потписивањем уговора о раду), или без заснивања радног односа (потписивањем уговора о правима и обавезама директора).

У случају када је оснивач (власник) доо истовремено уписан као заступник/директор, сматра се да ради у свом привредном друштву (у свом доо). Ако је засновао радни однос онда се плаћају социјални доприноси на плату одређену уговором о раду.

Ако није засновао радни однос, а уписан је као директор/заступник, то значи да је обавезан да плаћа доприносе за обавезно социјално осигурање (допринос ПИО – 22%, допринос за здравствено осигурање 12,3% и допринос за осигурање за случај незапослености 1,5% = збирно 35,8%). У том случају (када није засновао радни однос, а уписан је као директор/заступник друштва) власник плаћа доприносе на основицу коју чини опорезива добит. Ако није уписан као директор/заступник и није засновао радни однос,  власник доо није обавезан да плаћа социјалне доприносе.

Законски је могуће је направити уговор са директором који за свој рад не остварује накнаду, али не и у случају када је тај директор истовремено и власник доо. Такав уговор (без остваривања наканде) се најчешће склапа у случају када је директор у родбинским везама са власником. Јер ко би пристао да буде директор неке фирме, а да не прима никакву плату по том основу.

Рачуница (тј. колико новца пребацујете на Ваш рачун) је тачна, али под условом да је питање социјалних доприноса власника/директора решено.

Порез на добит се плаћа као аконтација до 15. у месецу за претходни месец, а разлика по коначном обрачуну пореза на добит се плаћа до 10. марта наредне године, за претходну годину. У случају ново регистроване фирме месечни износ пореза на добит је одређен проценом саме добити за период до краја календарске године у којој је фирма регистрована.

За наредну годину порез на добит се плаћа на основу остварене добити из претходне године. Тако ако је исказана значајна опорезива добит (опорезива добит се разликује од остварене добити) то значи да ће се у наредном периоду плаћати и значајне аконтације пореза на добит. И ово треба имати у виду.

У вези са рачуницом из питања битно је истаћи и то да је изменама Закона о порезу на доходак грађана из 2010. године, порез на приход од капитала (тј. порез на исплату дивиденди) смањен на 10%, а основица је дивиденда која се исплаћује. Добија се исти износ као у Вашој рачуници, али је само формула дугачија.