Prosto knjigovodstvo. Da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju ako kola glase na mene? Štampa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 28 april 2011 11:55

 

Pitanje

Prema rešenju Poreske uprave treba da vodim poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Interesuje me da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju, ako se auto vodi na mene? Šta mogu da pravdam a sta ne?

 

Odgovor

Prvo ćemo dati odgovor na pitanje: Šta mogu da pravdam, a šta ne?

Opšte stanovište sadržano u važećim propisima je da poreska osnovica kod preduzetnika koji vodi poslovne knjige treba da bude u ista, bez obzira na to da li se poslovne knjige vode po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Odnosno da način vođenja poslovnih knjiga ne utiče na iznos poreske osnovice.

Ovde ćemo se zadržati samo na pitanju priznavanja rashoda (troškova).

Prema članu 33 Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon) „oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo“.

Na osnovu člana 49. Zakona donet je Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva. Tim pravilnikom je propisana sadržina i način vođenja Poslovne knjige prihoda i rashoda – obrazac PK-1. U vezi sa popunjvanjem kola 17, 18 i 19, koje se tiču rashoda, navedeno je da se u te kolone upisuju (priznaju) „rashodi u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike, prema vrstama rashoda na način kako se iskazuju po grupama računa navedenim u tim kolonama“.

Pravilnik o kontnom okviru je donet na osnovu Zakona o računovodstvu. To zapravo znači da se i kod preduzetnika koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva takođe primenjuju odredbe iz Zakona o računovodstvu i reviziji.

U vezi sa priznavanjem (pravdanjem) rashoda bitno je znati da mala pravna lica i preduzetnici koji ne žele da vode knjige u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odlukom direktora ili preduzetnika, biraju da vode poslovne knjige u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika.

Iz ovoga se može zaključiti da je i slučaju kada se knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva potrebno imati računovođu. Po meni to je preporučljivo kod većeg obima posla i ako se obavlja više različitih delatnosti preko iste radnje. U suprotnom moguće je sam izučiti poslovne promene (prihode i rashode) koji su karakteristični za tu delatnost, i samostalno voditi knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

I naravno ohrabrujem sve posetioce da pitanja postavljaju svojim poreskim inspektorima ili na sajtu Poreske uprave. Jer određene stvari u vezi sa svojim poslom morate sami da odradite.


Odgovor na pitanje: Da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju, ako se auto vodi na mene?

Evo nekih opštih napomena i izvoda iz propisa u vezi sa ovim pitanjem:

  • Priznaju se samo rashodi (troškovi) nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti – opšte pravilo.
  • Uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda – član 37b Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon).
  • Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika - član 37b Zakona.
  • U rashode se priznaju troškovi službenog putovanja i to naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 3.500 dinara mesečno (od 1. februara 2011. godine neoporezivi iznos je 5.066 dinara mesečno) – članovi 37a i 18 Zakona.
  • Korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe smatra se primanjem po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti i smatra se zaradom. Vrednost tog primanja mesečno, za svaki započeti kalendarski mesec korišćenja vozila, predstavlja iznos u visini 1% tržišne vrednosti službenog vozila i drugog prevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, prema podacima nadležne organizacije sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se to vozilo koristi u privatne svrhe – članovi 14 i 14a Zakona.

Dakle, ako vozilo glasi na vas, morate dokazati da su troškovi u vezi sa korišćenjem vozila nastali u poslovne svrhe. To se radi:

  • sklapanjem ugovora o korišćenju (zakupu) vozila i izdavanjem naloga za službeno putovanje – tada se gorivo priznaje kao trošak, ili
  • izdavanjem naloga za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe – tada se gorivo ne priznaje kao trošak, ali se može koristiti poreska pogodnost za isplatu naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe; ako se isplaćuje naknada veća od neporezivog iznosa plaća se porez po stopi 12 % i podnose se poreske prijave.

U vezi sa tim preporučujem da pričitate i službeno mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa davanjem u zakup vozila bez naknade.

U slučaju kada vozilo ne glasi na radnju, ne priznaju se troškovi amortizacije.

Ako vozilo glasi na radnju, u slučaju kada ga koristite za privatne svrhe propisano je da se plati porez.