Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Vrste pravnih formi za obavljanje delatnosti

Od svih mogućih pravnih formi za obavljanje delatnosti u ovoj knjizi pažnju ćemo posvetiti sledećim:

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću – DOO
  • Preduzetnik – radnja, agencija, servis i slično
  • Udruženje građana – nevladine organizacije

Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu DOO) i preduzetnička radnja (u daljem tekstu: radnja) osnivaju se po Zakonu o privrednim društvima. Udruženja građana se osnivaju u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (očekuje se skora promena ovog zakona).

Najčešći oblik obavljanja delatnosti su DOO i radnje. Tabela 3 daje uporedni prikaz nekih karakteristika DOO i radnje.

Tabela 3. – Uporedni prikaz osnovnih karakteristika DOO i radnje

 
Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  

Opis

DOO

radnja

Odgovornost koju preuzima osnivač za poslovanje društva

Osnivač je odgovoran za obaveze firme do visine upisanog, a neunetog uloga

Osnivač odgovara za obaveze firme celokupnom svojom imovinom

Minimalni osnivački kapital

500 evra u novcu

nema minimalnog osnivačkog kapitala

Ko može biti osnivač

- fizička domaća i strana lica
- pravna domaća i strana lica

 - fizička domaća i strana lica

Broj osnivača

1 - 50

1 - 10

Poslovno ime

Mora se razlikovati od imena već postojećih privrednih društava na teritoriji Srbije

Mora se razlikovati od imena već postojećih radnji iste ili slične delatnosti na teritoriji opštine sedišta radnje

Koje delatnosti se mogu obavljati

Sve zakonom dozvoljene delatnosti osim delatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se obavljaju u određenoj pravnoj formi privrednog društva (banke, osiguravajuće kuće itd)

Obavljanje delatnosti za koje je potrebna  saglasnost nadležnog organa

Prilikom registracije privrednog subjekta, ukoliko je pretežna delatnost ona za koju je potrebna prethodna saglasnost nadležnog organa (zdravstvene delatnosti, veterinarske ordinacije i apoteke, poljoprivredne apoteke, taksi prevoz, promet oružja, obavljanje delatnosti od opšteg interesa, poslovi zastupanja u osiguranju, poslovi stečajnog upravnika) mora se imati ta saglasnost.
Za obavljanje delatnosti za koje je potrebna naknadna saglasnost (recimo prodaja cigareta itd) ta saglasnost se dobija nakon registracije radnje.

Promena osnivača

Članu društva s ograničenom odgovornošću prestaje svojstvo člana društva:
1) smrću;
2) prestankom pravnog lica;
3) istupanjem (povlačenjem) u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva;
4) istupanjem (povlačenjem) uz povredu osnivačkog akta ili ugovora članova društva;
5) istupanjem (povlačenjem) u skladu sa sudskom odlukom;
6) isključenjem u skladu sa sudskom odlukom;
7) isključenjem u skladu sa osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva;
8) prenosom udela drugom licu;
9) u slučaju drugih događaja određenih osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva koji vode prestanku svojstva člana društva.

Nije moguća

Prestanak osnivača

Preduzetnik se briše iz registra u slučaju:
1) odjave;
2) smrti ili gubitka poslovne sposobnosti;
3) neobavljanja delatnosti neprekidno jednu godinu;
4) isteka vremena ako je obavljanje delatnosti registrovano na određeno vreme;
5) obavljanja delatnosti u vreme privremenog prekida rada po odluci nadležnog organa;
6) kažnjavanja, više od tri puta, za obavljanje delatnosti za koje ne ispunjava propisane uslove;
7) izrečene mere zabrane obavljanja delatnosti zbog neispunjavanja uslova za obavljanje te delatnosti, a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove odnosno ne promeni delatnost;
8) promene pravne forme u pravnu formu privrednog društva, u skladu sa ovim zakonom;
9) stečaja i likvidacije.

Prestanak DOO / radnje

Društvo s ograničenom odgovornošću prestaje:

1) istekom vremena određenog u osnivačkom aktu;
2) odlukom skupštine članova;
3) statusnim promenama koje vode prestanku društva;
4) stečajem (bankrotstvom);
5) pravnosnažnom odlukom kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva;
6) nastupanjem događaja određenog osnivačkim aktom ili ugovorom članova društva.

Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću prestaje u slučaju stečaja ili likvidacije nad jedinim članom koji nema pravnog sledbenika, odnosno smrću člana koji nema naslednika udela.

Prelazak iz DOO radnju i obrnuto

Nije moguć prelazak iz DOO u radnju

Moguć je prelazak iz radnje u DOO

Direktor

DOO obavezno ima direktora čija je odgovornost određena osnivačkim aktom, ugovorom i Zakonom o privrednim društvima

Radnja, nema direktora. Radnja se može osnovati kao osnovno ili kao dopunsko zanimanje (tzv. iz radnog odnosa). Radnja može imati poslovođu.

Obavezno socijalno osiguranje

Osnivač DOO je obavezno socijalno osiguran samim upisom kao osnivača u Agenciji za privredne registre.
Osnivač DOO može da zasnuje radni odnos u privrednom društvu gde je osnivač (jedini ili ima više osnivača). Tada osnivač ima sva prava i obaveze kao i bilo koiji drugi zaposleni u tom privrednom društvu. Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa je određena ugovorom o radu, pravilnikom o radu, Zakonom o radu i drugim opštim aktima ukoliko postoje. Doprinosi su tada 35,8% na zaradu po ugovoru o radu.
Ukoliko osnivač DOO nije zasnovao radni odnos u sopstvenom društvu, on(a) je obavezno osiguran/a na PIO (22%). Osnovica za plaćanje tog doprinosa je oporeziva dobit utvrđena od strane računovođe, a ovaj doprinos se plaća po rešenju Poreske uprave.
Ukoliko je osoba osnivač više privrednih društava, on(a) može zasnovati radni odnos samo u više privrednih društava, sa nepunim radnim vremenom ili kao dopunski rad do trećine punog radnog vremena.

Osnivač radnje je obavezno socijalno osiguran (plaća doprinose 35,8%)
Ukoliko je radnja osnovana iz radnog odnosa plaća se samo doprinos PIO (22%)

Troškovi osnivanja

Overa osnivačkog akta
Overa OP obrasca
Naknada za registraciju
Naknada za matični broj
Naknada trećem licu za uslugu osnivanja
Izrada pečata

od  2.000
        800
     3.600
     1.460


     1.000

Naknada za registraciju
Izrada pečata
Overa OP obrasca

   540
1.000
   800

Uplata osnivačkog kapitala na račun

250 evra u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu na dan uplate pre osnivanja + 250 evra u roku od 2 godine od dana osnivanja

nije predviđena

Računovođa

Potrebno je imati računovođu.

Ukoliko je radnja paušalno oporezovana, praktično nije obavezno imati računovođu, ali je pomoć računvođe uvek dobrodošla.
Ukoliko radnja vodi poslovne knjige potrebno je imati računovođu.

prethodna strana __________________________________________________ sledeća strana

Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija